แบบประเมินหัวหน้าสำนัก
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 212
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 768,153
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 ธันวาคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 คู่มือคำสั่ง (4)
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สำนักปลัดเทศบาล
  พรบ.เทศบาล
  ระเบียบ ผู้สูงอายุ
  การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2553
  กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
  พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
  หนังสือ ผู้สูงอายุ คนพิการ
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 
กองช่าง
หมวดงานโครงสร้าง
  มทช. 101-2545 มาตรฐานงานคอนกรีต แคอนกรีตเสริมเหล็ก
  มทช. 102-2545 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
  มทช. 104-2545 มาตรฐานงานไม้
  มทช. 105-2545 มาตฐานงานฐานราก
  มทช. 106-2545 มาตรฐานงานเสาเข็ม
หมวดงานทาง
  มทช.201-2545 มาตรฐานวัสดุถมคัดทาง
  มทช. 202-2545 มาตรฐานวัสดุรองพื้นทาง
  มทช. 203-2545 มาตรฐานวัสดุพื้นทาง
  มทช. 204-2545 มาตรฐานวัสดุคัดเลือก
  มทช. 205-2545 มาตรฐานวัสดุไหล่ทาง
  มทช. 206-2545 มาตรฐานวัสดุลูกรังชนิดทำผิวจราจร
  มทช. 208-2545 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวทางแมคคาดัม
  มทช. 209-2545 มาตรฐาวัสดุมวลรวมสำหรับงานแอสฟัลต์คอนกรีต
  มทช. 213-2545 มาตฐานวัสดุยางคัทแบคแอสฟัลต์ชนิดบ่มช้า
  มทช. 216-2545 มาตรฐานวัสดุชนิดเม็ดสำหรับผิวจราจรคอนกรีต
  มทช. 217-2545 มาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
  มทช. 218-2545 มาตรฐานงานถางป่า ขุดตอ
  มทช. 219-2545 มาตรฐานงานตกแต่งเกลี่ยคันทางเดิม
  มทช. 220-2545 มาตรฐานงานถมคันทาง
  มทช. 221-2545 มาตรฐานงานดินตัดคันทาง
  มทช. 222-2545 มาตรฐานงานชั้นรองพื้นทาง
  มทช.223-2545 มาตรฐานงานชั้นพื้นทาง
  มทช. 224-2545 มาตรฐานงานไหล่ทาง
  มทช. 225-2545 มาตรฐานงานไพรมโคท (Prime Coat)
  มทช. 227-2545 มาตรฐานงานแทคโคท (Tack Coat)
  มทช. 228-2545 มาตรฐานงานซีลโคท (Seal Coat)
 
กองคลัง
  พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วท้องถิ่น พ.ศ.2547
 
กองการศึกษา
  การแก้ไขปัญหาการบริหารงานศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน
  การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
  แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553ของ อปท. (ด้านการศึกษา)
  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


Engine by MAKEWEBEASY