สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 16
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 164
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 537,807
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
 รูปสำนักปลัด
สำนักปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
นายเกรียงศักดิ์ อินทรสกุล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ  
ฝ่ายอำนวยการ
นางสาวรัชนี ดิษรานนท์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวธนทร เก้าเอี้ยน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายสาคร พัฒนาศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
งานการเจ้าหน้าที่/ฝ่ายอำนวยการ
นายปานเทพ ฆังรัตนะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายอนันต์ ฮะ
พนักงานจ้างทั่วไป  
นายอิลยาส  บิดิง
พนักงานจ้างทั่วไป
งานธุรการ/ฝ่ายอำนวยการ

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวซารีตา เจ๊ะน๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายรอมดอน มาลี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางมัซน๊ะ อาโก๊ะ
พนักงานทั่วไป
นางสารีนา เจ๊ะแม
พนักงานทั่วไป
นายมูหามัด เวาะหะ
พนักงานขับรถยนต์
นายกอรี สาแม
พนักงานทั่วไป
นายการียา เปาะโซะ
พนักงานทั่วไป
นายมานะ เจ๊ะนิ
พนักงานขับรถ
   
นายแวยูหนุ เปาะอีแต
พนักงานขับรถ
   
งานสังคมสงเคราะห์/ฝ่ายอำนวยการ
นายยูสมีแร เบัญลาตีฟ 
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นส.กนกอร แซ่เหลี่ยง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน
นางสาวรัศนี ดีมาตี 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายมูฮัมหมัด เปาะอีแต
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสารีฟ๊ะ วาหะ
พนักงานทั่วไป
 
งานวิเคราะห์/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวปัฐน์ชญาณ์ วีระประภพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวสิริรัตน์ โชติสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวชุติกาญจน์ รัตนโชติ
พนักงานจ้างทั่วไป
งานนิติการ/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายธิติวัฒน์ ดอเลาะ
นิติกร ชำนาญการ
นางสาวยาวาเฮ ดอเล๊าะ
ผู้ช่วยนิติกร
 
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
 
นางสาวสิริกร สุระคำแหง
นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นายอิบรอฮีม อุมาเจะแต
 
 
งานทะเบียนราษฎรและบัตร/ฝ่ายปกครอง
นายรอสาลี มานะ
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
นายพงศ์เดช ใบดอเลาะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวนูรฮายาตี สือแนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวรัตติยา กูดู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียน
นางสาวจีรพันธ์ มาหลง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายซาการียา  ดาแซ
พนักงานจ้างทั่วไป
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอัษมัร มูซอ
พนักงานดับเพลิง
นายนูรดีน รอเซะนิง
พนักงานดับเพลิง
นายอิสมาแอล ตะระซี 
พนักงานดับเพลิง
นายรอสดี ซือบิน
พนักงานดับเพลิง
นายอาเลียส กือจิ 
พนักงานดับเพลิง
นายฟัตฮุดดีน ขาเร็ง 
พนักงานดับเพลิง
นายธวัชชัย จิมจวน
พนักงานดับเพลิง
นายอนัติ พาลีเขตต์
พนักงานดับเพลิง
นายโสภิญโญ เรืองสง่า
พนักงานดับเพลิง

 


Engine by MAKEWEBEASY