สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 509
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 737,691
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กันยายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30       
             
 แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 
แผนพัฒนาสามปี 2560 – 2562
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศเให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 6 ส่วนที่ 7 ส่วนที่ 8 ส่วนที่ 9 ส่วนที่ 10 ส่วนที่ 11 ส่วนที่ 12 ส่วนที่ 13 ส่วนที่ 14
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 12 มิ.ย. 58 
คำนำ 12 มิ.ย. 58 
สารบัญ 12 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 1 บทนำ 12 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 12 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการศึกษาและการกีฬา
     - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
     - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคม  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี
    - รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
  * ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ
    - รายละเอียดโครงการ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารและบริการเพื่อประชาชน 12 มิ.ย. 58
    - รายละเอียดโครงการ แนวทางการสนับสนุนระบบการมีส่วนร่วมในการปกครองแบบประชาธิปไตย 12 มิ.ย. 58
    - รายละเอียดโครงการ แนวทางการพัฒนาระบบงบประมาณการคลังขององค์กร 12 มิ.ย. 58
    - รายละเอียดโครงการ แนวทางจัดหาและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน 12 มิ.ย. 58
    - รายละเอียดโครงการ แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้ออำนวยต่อการบริการประชาชน 12 มิ.ย. 58
    - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  12 มิ.ย. 58
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล 12 มิ.ย. 58
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 03 ต.ค. 56 
โครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเดินเท้า สะพาน ท่อระบายน้ำ คูคลอง ปี พ.ศ.2557 – 2559 03 ต.ค. 56
แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 03 ต.ค. 56
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557  03 ต.ค. 56
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 56 ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558
แผนพัฒนาสามปี 2556-2558  (บัญชีโครงการ+บัญชีสรุปโครงการ)
แผนพัฒนาสามปี 56-58 ฉ 1
แผนสามปี 2556-2558 เพิ่มเติม ฉ.1
ติดตามประเมินผลแผน 55
(แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง)
แผนดำเนินงาน 56
บัญชีโครงการ  กิจกรรม  งบประมาณ แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2556         (กองคลัง)          (กองการศึกษา)         (กองสาธารณสุขฯ)
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 เพิ่มเติม 1
โครงสร้างแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
โครงสร้างแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 เพิ่มเติม 1
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 เพิ่มเติม 1
แผนพัฒนาสามปี 2554-2556 เพิ่มเติม 2
บัญชีรายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
บัญชีการแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556) (เพิ่มเติม1)
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555 เพิ่มเติม
บัญชีรายละเอียดโครงการ
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนาสามปี 2552-2554
แผนพัฒนาสามปี 2552-2554
แผนพัฒนาสามปี 2552-2554 เพิ่มเติม
บัญชีรายละเอียดโครงการ
บัญชีการแก้ไขแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
 

Engine by MAKEWEBEASY