พรฐิตา

พรฐิตา

ผู้เยี่ยมชม

saest02@gmail.com

  วิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอน การแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา (1216 อ่าน)

24 ก.ค. 2557 09:25

บทคัดย่อ
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลามีวัตถุประสงค์เพื่อ1)หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 3) เปรียบเทียบทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 28 คนได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง จำนวน 4 ชุด2)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ 4) แบบประเมินทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและ5) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for Paired Samples)และการทดสอบค่าเฉลี่ยหนึ่งกลุ่มกับเกณฑ์(one-sample t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.54/80.24 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80ที่กำหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการชั่ง โดยใช้ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลาโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.44

ชื่อผู้วิจัย พรฐิตา สุยสุทธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครยะลา
ปีการศึกษา 2556

113.53.157.113

พรฐิตา

พรฐิตา

ผู้เยี่ยมชม

saest02@gmail.com

สตางค์

สตางค์

ผู้เยี่ยมชม

nuklove2534@gmail.com

16 ก.ย. 2557 10:59 #1


Usually, when you play in the United Kingdom online,[url]https://reddragon88member.gclub24hr.com[/url]สมัครเรดดราก้อน88[/url] you play against the computer, [url]https://reddragon88contact.gclub24hr.com[/url]Reddragon88 คาสิโน[/url] with the computer electronically dealing [url]https://reddragon88login.gclub24hr.com[/url]reddragon88 login[/url] cards (in blackjack and baccarat) or spinning the [url]https://reddragon88good.gclub24hr.com[/url]Reddragon88 ที่ดีที่สุด[/url] wheel (in roulette). But playing in a live casino online is as [url]https://reddragon88deposit.gclub24hr.com[/url]สมัครสมาชิก reddragon88[/url] similar to playing in a land-based one as you can get.

223.204.249.254

สตางค์

สตางค์

ผู้เยี่ยมชม

nuklove2534@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้