that wichian

that wichian

ผู้เยี่ยมชม

dr.sheet27@gmail.com

  (((updateสุดๆ)))แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน (865 อ่าน)

2 มิ.ย. 2560 12:42

แนวข้อสอบ อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.sheetdee.com
1. ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
2. แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาพัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๐
4. แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
5. ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาชุชนเช่นประวัติความเป็นมารูปแบบและวิธีการพัฒนาชุมชน
6. โครงสร้างธุรกิจและแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2560-2564
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
9. ถาม – ตอบ ยุทธศาสตร์กรการพัฒนาชุมชน
10. การพัฒนาชุมชนโดยประชาชนมีส่วนรวม
11. บทบาท หน้าที่ อาสาพัฒนาชุมชน
12. แนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
13. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
14. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กุมภาพันธ์)
15. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม)
16. แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน)
17. เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
1. นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยลการลงมติเลือกภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
จ. 120 วัน

2. กรมการพัฒนาชุมชน จัดการประกวดหมู่บ้าน OTOP Village Champion : OVC ครั้งแรกในปีใด
ก. 2545
ข. 2549
ค. 2552
ง. 2555
จ. 2557

3. ทฤษฎีใดมีแนวคิดว่า ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย แต่จะเปลี่ยนแปลสังคมไปสู่สังคมที่ดีกว่า
ก. ทฤษฎีความขัดแย้ง
ข. ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม
ค. ทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่
ง. ทฤษฎีการด้อยพัฒนาและการพึ่งพา
จ. ผิดทุกข้อ

4. IPA คือ (Internal Performance Agreement) การดำเนินงานต้องบรรลุเป้าหมายอะไร
ก. การบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) และแผนปฏิบัติราชการ
ข. ผลสำเร็จตามข้อเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน
ค. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
จ. ผิดทุกข้อ

5. การพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศใด
ก. อังกฤษ
ข. ฝรั่งเศส
ค. ญี่ปุ่น
ง. สหรัฐอเมริกา
จ. สเปน

6. องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน ข้อใดสำคัญที่สุด
ก. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ข. คนในชุมชน
ค. กระบวนการพัฒนาชุมชน
ง. นักพัฒนาชุมชน
จ. ผิดทุกข้อ

7. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.) กำหนดไว้ต้องยื่นภายในวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
ข. วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ค. วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี
ง. วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
จ. วันที่ 1 มีนาคม ของทุกปี

8. ลักษณะของ โลโก้ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นอย่างไร
ก. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่บนรูปบ้าน
ข. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ใต้รูปบ้าน
ค. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านซ้ายของรูปบ้าน
ง. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ด้านขวาของรูปบ้าน
จ. วงกลมภายในเป็นรูปโครงสร้างของบ้านชนบท มีตัวอักษร พช. อยู่ตรงกลางของรูปบ้าน

9. พลังการพัฒนาชุมชน ข้อใดไม่ใช่
ก. พลังความคิด เกิดจากกระบวนการเรียนรู้
ข. พลังการกระทำ เกิดจากกระบวนการรวมกลุ่ม
ค. พลังจิตสำนึกต่อส่วนรวม เกิดจากกระบวนการอาสาสมัคร
ง. พลังความร่วมมือ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันทำงาน
จ. ทุกข้อ คือพลังการพัฒนาชุมชน

10. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยการ “กระตุ้น” ให้ดำเนินงานตามหลักการพัฒนาชุมชนของพัฒนากร เป็นบทบาทการปฏิบัติงานของพัฒนากรในส่วนใด
ก. การส่งเสริม
ข. การสนับสนุน
ค. การวางแผน
ง. การดำเนินการ
จ. ผิดทุกข้อ
***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#หนังสือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ กรมการพัฒนาชุมชน
#แนวข้อสอบพร้อมเฉลย แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#แนวข้อสอบทีออกบ่อยๆแต่ละปี แนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน
#รวมเก็งแนวข้อสอบอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 กรมการพัฒนาชุมชน


--------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดภายในไฟล์ประกอบด้วย
- อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน ล่าสุด
- อัพเดท และ รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด
- อัพเดทและ รวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด
------------------------------------------------------------------------------
แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้
(1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 389 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน)
(2). หนังสือ แถมฟรี Mp3 ไฟล์เสียงสอบสัมภาษณ์ ราคา 679 บาทส่ง EMS ทางไปรษณีย์ (รวมค่าจัดส่ง ems เเล้ว)
--------------------------------------------------------
สนใจติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อแนวข้อสอบ
โทร : 095-6187887
ID line : @bm1888 (มี@ด้วยนะคะ)
e-mail : tomtam.chok27@gmail.com
----------------------------------------------------------------------
ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร
ชื่อบัญชี นางสาวสุพัตรา นอใส
1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 774-0-30321-6
2. ธนารคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012-1-13787-9
3. ธนาคารทหารไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 517-2-06423-9!!!ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน
----------------------------------------------------------------------
ศูนย์รวมแนวข้อสอบทุกหน่วยงานคลิ๊ก
http://www.sheetdee.com/

ติดตามข่าวเปิดสอบ
https://www.facebook.com/testsheet27/

รีวิวลูกค้าสอบผ่าน
webboard/viewtopic/33114.109.94.70

that wichian

that wichian

ผู้เยี่ยมชม

dr.sheet27@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้