sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  รวมแนวข้อสอบ การไฟฟ้านครหลวง กฟน. อัพเดทใหม่ 2560 (600 อ่าน)

21 มิ.ย. 2560 07:29

[font=arial]#แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. อัพเดทใหม่ 2560
#หนังสือสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. พร้อมเฉลย
#คู่มือสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++[size=14pt]แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า
10 ระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
11 หม้อแปลงไฟฟ้ (Transformer)
12 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 1
13 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ชุด 2
MP3 -[size=14pt]แนวข้อสอบวิศวกรโยธา 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
10 กลศาสตร์ของวัสดุ Strength of Materials
11 การวิเคราะห์โครงสร้าง Structural Analysis
12 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
13 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
MP3 - P028 - ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต[size=14pt]แนวข้อสอบวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
11 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
12 ถาม+-ตอบ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
13 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อัตนัย)
14 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[size=14pt]แนวข้อสอบวิศวกรสื่อสาร 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
10 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
11 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
12 การใช้งานไมโครโปรเซสเซอร์
13 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
14 การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[size=14pt]แนวข้อสอบนักประมวลผลข้อมูล 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
9 ถาม -ตอบ เรื่องการออกแบบระบบฐานข้อมูล
10 การเขียนผังงาน (Flowchart)
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Programming?
12 แนวข้อสอบการพัฒนาระบบงาน (Web Application)
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้าน ICT
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[size=14pt]แนวข้อสอบนักบริหารพัสดุ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
11 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
12 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
14 หลักการบัญชีเบื้องต้น
15 กลยุทธ์และบริหารการจัดการ
MP3 - P053 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549[size=14pt]แนวข้อสอบนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
10 ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน
11 การจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
12 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
13 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554
MP3 - MP3 - P030 - ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงาน[size=14pt]แนวข้อสอบพยาบาลวิชาการ 4 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
4 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
5 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
6 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
7 ความรู้เรื่องวิชามารดาและทารก
8 ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
9 ความรู้เรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
10 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
11 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
13 สรุปวิชากฎหมาย+จริยธรรมพยาบาล
14 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
MP3 - P072 - พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528แนวข้อสอบช่างเทคนิคสายอากาศ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
11 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
12 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
14 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2[size=14pt] แนวข้อสอบช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
11 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
12 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
14 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2[size=14pt]แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
11 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
12 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
13 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
14 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2[size=14pt]แนวข้อสอบช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
12 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
13 คณิตศาสตร์ทั่วไป
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2[size=14pt]แนวข้อสอบช่างเทคนิคโยธา 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน (ช่างก่อสร้าง)
11 การเตรียมงานก่อสร้าง
12 การประมาณราคาก่อสร้าง
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
14 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
MP3 - P028 - ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต


[size=14pt]
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
[/size]

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
13 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
14 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
15 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
MP3 - สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)[size=14pt]แนวข้อสอบพนักงานธุรการ 3 ด้านบัญชี การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี p28
11 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี +แนวข้อสอบ
13 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น[size=14pt]แนวข้อสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
13 สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ(E-GP)
14 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
MP3 - P053 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549[size=14pt]แนวข้อสอบพนักงานจัดหาพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
12 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
13 สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ(E-GP)
14 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
MP3 - P027 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526[size=14pt]แนวข้อสอบช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
11 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 คณิตศาสตร์ทั่วไป
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2[size=14pt]แนวข้อสอบพนักงานใช้เครื่องมือกล 1 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
11 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
12 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2


[size=14pt]
แนวข้อสอบพนักงานสนาม 1 การไฟฟ้านครหลวง กฟน.
[/size]

1 ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
3 แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประจำปี 2558
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 แนวข้อสอบวัดความถนัดทางเชาวน์ปัญญา _Aptitude Test
7 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
10 แนวข้อสอบเรื่องงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน
12 ความปลอดภัยทางวิศวกรรม +แนวข้อสอบ
MP3 - P030 - ถาม-ตอบ หลักความปลอดภัยในการทำงานสอบถาม #แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
E-mail : sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำสอบได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบ ข้อสอบ คู่มือสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***[/font]

49.49.135.182

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้