sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุดปี2560 (2277 อ่าน)

2017-06-21 07:30

[size=14pt]#แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุดปี2560
#หนังสือสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล พร้อมเฉลย
#คู่มือสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++#แนวข้อสอบ รวมภาค ก. ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ p30
5 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
6 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542
7 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3 - พรบ ท้องถิ่น


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
5 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
9 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 - P003 - หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
3 แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510
4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
9 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
11 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
MP3 - พรบ ท้องถิ่น


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 ความสามารถด้านภาษาไทย
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
9 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
MP3 - P070 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
4 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
10.การสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลเข้าทำงานหน่วยงานราชการ
MP3 - P030 – ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย
4 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
6 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542 p16
10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม p39
MP3 พรบ.ท้องถิ่น


แนวข้อสอบ นายช่างโยธา ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
3 กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548
4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
6 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
10 ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต
11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 3
MP3 - P028 - ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต


แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4 การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation
5 การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design
6 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า
8 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1
10 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2


แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
2 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
3 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
4 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
5 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
6 สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ
7 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e - market และ e - bidding
8 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการด้วยพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
11แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
12 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 2
13 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ ชุด 3
MP3 - P070 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ


แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
2 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
4 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
8 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
9 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
10 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
11 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
12 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
13 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
14 มาตรฐานการควบคุมภายใน
15 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
16 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน
MP3 - P021 – การจัดการการตรวจสอบภายใน


แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.
5 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
10 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
12 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
MP3 - P018 – การบริหารทรัพยากรบุคคล


แนวข้อสอบ นิติกร ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2 ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองและการบริหารราชการ
3 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
8 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
12 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
13 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
14 แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
15 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
16 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
17 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
MP3-พรบ.ท้องถิ่น


แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
10 ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ
11 การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ


แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
2 แนวข้อสอบความหมายและลักษณะของการพัฒนาชุมชน
3 แนวข้อสอบทฤษฎีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
4 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ._2548
8 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
11 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3 กฎหมายท้องถิ่น 3 ฉบับ


แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

1 การประกันคุณภาพการศึกษา
2 หลักการจัดการศึกษา
3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
4 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 แนวข้อสอบเก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
8 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
MP3 - P068 –ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา


แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545
4 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
6 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่ม
8 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
9 สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
10 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
MP3 - P003 - หลักการบัญชีเบื้องต้น


แนวข้อสอบ นักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
3 ความสามารถด้านภาษาไทย
4 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
5 แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารสภาตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบงานสาธารณสุขชุมชน
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
8 แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบอนามัยสิ่งแวดล้อม
11 แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล
MP3 พรบ ท้องถิ่น


แนวข้อสอบ วิศวกรโยธา ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 การเตรียมงานก่อสร้าง
4 โครงสร้างและคอนกรีต
5 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พศ.2542
8 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
9 แนวข้อสอบวิศวกรโยธา
10 แนวข้อสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
MP3 - P028 - ถาม – ตอบ โครงสร้างและคอนกรีต


แนวข้อสอบ สถาปนิก ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
2 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
3 พระราชบัญญัติ สถาปนิก พ.ศ. 2543
4 จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
7 แนวข้อสอบการออกแบบสถาปัตยกรรม
8 แนวข้อสอบงานระบบภายในอาคาร
9 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
10 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
11 แนวข้อสอบโครงสร้างอาคาร
MP3 - P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


[size=14pt]แนวข้อสอบ นักสันทนาการ ท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล[/size]
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4 แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
5 กิจกรรมนันทนาการ
6 แนวข้อสอบเรื่องนันทนาการ
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
7 แนวข้อสอบแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 2
8 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
9 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น
10 เทคนิคสอบสัมภาษณ์
MP3 - MP3 พรบ ท้องถิ่น


สอบถาม #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุดปี60 ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
E-mail : sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อปท. อบต. อบจ. เทศบาล ใหม่ล่าสุดปี60 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
[url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url][/size]

49.49.135.182

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

Obat Herbal Cacar Air

Obat Herbal Cacar Air

ผู้เยี่ยมชม

sarahnuraeni761@gmail.com

2017-09-25 13:37 #1

terima kasih sudah menjadi langganan kami

[url]https://goo.gl/oP244X[/url]

36.72.73.149

Obat Herbal Cacar Air

Obat Herbal Cacar Air

ผู้เยี่ยมชม

sarahnuraeni761@gmail.com

Obat Herbal Hipertensi

Obat Herbal Hipertensi

ผู้เยี่ยมชม

sarahnuraeni761@gmail.com

2017-09-30 13:40 #2

Thank you for information, your articel is good and good job for you.

https://goo.gl/W3g34P || https://goo.gl/uk8jBK || https://goo.gl/gNzjTF || https://goo.gl/oP244X

36.72.83.223

Obat Herbal Hipertensi

Obat Herbal Hipertensi

ผู้เยี่ยมชม

sarahnuraeni761@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com