sheetchula

sheetchula

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560 (307 อ่าน)

23 ก.ย. 2560 14:52

[size=13pt]#แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560
#หนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
#คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++


แนวข้อสอบ นักวิชาคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
9 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
10 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 แนวข้อสอบเรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
8 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
9 ระเบียบกระทรวงการคลังํว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
10 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
11 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
12 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
13 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
14 มาตรฐานการควบคุมภายใน
15 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
16 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
11 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
14 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการแนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 สรุประเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
9 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
11 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา
13 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนเบื้องต้น
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
8 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
9 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
10 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
11 แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรมแนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเงินการคลัง
10 แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
11 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
12 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 พรบ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
8 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
9 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
10 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
11 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
8 หลักการบัญชีเบื้องต้น
9 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
10 แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
11ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน
13 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้นแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2 นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ของรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
3 สรุปพระราชกฤษฎีกา การบริหารบ้านเมืองที่ดี 2546
4 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
5 สรุป+แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6 สรุปข่าวเด่นความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 2560
7 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
8 แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
9 ถาม ตอบ เรื่องการพัฒนาสังคม
10 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
11 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์สนใจ #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560 ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***
[/size]

171.5.239.86

sheetchula

sheetchula

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

7 ต.ค. 2560 09:34 #1

#แนวข้อสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ใหม่ล่าสุด 2560
#หนังสือเตรียมสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น
#คู่มือเตรียมสอบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ

171.5.244.24

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้