narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

  **ศูนย์หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (293 อ่าน)

18 พ.ย. 2560 19:44

[size=14pt]เอกสารเพื่ออ่านสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))
หนังสือสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช(ทุกตำแหน่ง)
มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย NEW !!
สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))
##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)
##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60
##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ
##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย
[/size]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี[size=14pt]กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช[/size] [size=12pt]รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป[/size]

[size=12pt]ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ[/size] [size=12pt]สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ https://dnp.job.thai.com
วันที่ 19 ต.ค.60 -31 ต.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ


[size=14pt]ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
[/size]
1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 7 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 11 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา
6. นายช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
7. นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
8. นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
10. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 7 อัตรา
11. นิติกร จำนวน 8 อัตรา
[size=14pt]12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา
[/size]
13. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
16. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 35 อัตรา
17. นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 21 อัตรา
18. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 5 อัตรา
20. วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
21. สัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
[size=14pt]รายละเอียดเพิ่มเติม[/size] http://perdsobsure.blogspot.com/2017/10/19-60-31-60.html
[size=14pt]แนวข้อสอบ[/size] https://sites.google.com/site/naewkhxsxbrachkarrathwisahkic/naew-khxsxb-krm-xuthyan-haeng-chati-satw-pa-laea-phanthu-phuch
[size=14pt]สนับสนุนโดย[/size] http://www.testbook-shop.com/b/113
[size=14pt]กดติดตามข่าวเปิดสอบที่นี่[/size] https://web.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/
[size=14pt]สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)
[/size]

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
3 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
5 ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2550 ฉบับที่ 7
6 ความหมายของการบริหาร
7 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป (การจัดทำแผนงาน)
8 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
9 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
10 การบริหารจัดการองค์กร
11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
12 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
5 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
6 การจัดทางบการเงินและงบประมาณ
7 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)
9 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
10 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
11 สรุปแนวข้อสอบเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ชุด 2
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3 - หลักการบัญชีเบื้องต้น

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
6 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
7 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
8 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
9 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
10 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 สรุปแนวข้อสอบเตรียมสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3 - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

[size=14pt]แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
[/size]
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 หลักการบัญชีเบื้องต้น
5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
6 การจัดทางบการเงินและงบประมาณ
7 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
8 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)
10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
11 มาตรฐานการจัดทำบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
MP3 - พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-------------------------------------------------------------------------
[size=14pt]การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม
ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง
ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน
แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด
รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย
// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //[/size]

-----------------------------------------------------------------------
### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula ###
###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ อัพเดทใหม่ล่าสุด ###
##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##
###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###
[size=14pt]###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@ด้วยคะ)
[/size]

[size=14pt]มี 3 แบบให้เลือก
[/size]
1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ
ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3
ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา
พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา
ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ
[size=14pt]แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า
[/size]

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**
// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //
** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **
**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **
**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**
*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***
** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **
***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***
***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***[/size]

[size=14pt]สอบถามแนวข้อสอบที่[/size] https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

[size=14pt]((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))
[/size][size=48pt]ผลงานลูกค้า
[/size]


หนังสือสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

171.97.179.144

narumol khojunta

narumol khojunta

ผู้เยี่ยมชม

570000narumol@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้