ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2567
4 เม.ย. 67
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทำล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 256620 ก.ค. 67
 อาการสำคัญของโรคไอกรน โรคร้าย อาการคล้ายหวัด ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต 29 ม.ค. 67
 รับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)26 ม.ค. 67
 ผลการประชุมผังน้ำครั้งที่ 3 และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง26 ม.ค. 67
 เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.... เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 667 ธ.ค. 66
 เฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไว้รัสชิกา27 พ.ยง 66
 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน (e-KYC) จำแนกตามจังหวัดทะเบียนบ้าน และผู้มีสิทธิฯ ที่โอนเงินไม่สำเร็จ แยกเป้นราย อปท. ให้ไปยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 256622 พ.ย. 66
 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25677 พ.ย. 66
 สรุปรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256612 ต.ค. 66
 สรุปรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256628 ก.ย. 66
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก แสดงเจตจำนงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองสะเตงนอก ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบาย Smart City14 ก.พ. 66
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะเตงนอก11 ก.พ. 66
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทำล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 256516 ก.พ. 66
ประกาศคณะกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยฝ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง30 ม.ค. 66
 การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม9 ม.ค. 66
 คู่มือการพิสูจน์สิทธการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ฉบับประชาชน28 ธ.ค. 65
 มาตรการ ลด และ ประหยัด พลังงาน12 ธ.ค. 65
 ผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25656 ต.ค. 65
 สรุปรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256527 มิ.ย. 65
 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256527 มิ.ย. 65
 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 65
 โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด “สะเตงนอกคัพ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 256524 มี.ค. 65
 การงดเว้นการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)2 มี.ค. 65
 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย2 มี.ค. 65
 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256614 ม.ค. 65
 Line Open Chat ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสอบถาม ปรึกษา รับข่าวสาร ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร. 073-2645457 ธ.ค. 64
 จดหมายข่าว การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย2 ธ.ค. 64
 จดหมายข่าว กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25622 ธ.ค. 64
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย2 ธ.ค. 64
 เปิดรับสมัคร เข้าชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะเตงนอก1 ธ.ค. 64
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน19 พ.ย. 64
 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment ; LPA) ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 64
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256423 ก.ย. 64 
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 มารับบัตรคิวได้ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 6420 ส.ค. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ16 ส.ค. 64
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบแรก จำนวน 670 คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และมีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก9 ส.ค. 64
 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน20 พ.ค. 64
 เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25643 พ.ค. 64
 ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 144220 เม.ย. 64
  เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี25 มี.ค. 64
 ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน ประจำปี 256417 มี.ค.64
 โครงการรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว #เจ้าของสัตว์มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลสะเตงนอกเท่านั้น2 มี.ค. 64
 แผนปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน -คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 256425 ก.พ. 64
 แผนที่แบ่งเขตตำบลสะเตงนอก 

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 1

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 2

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 3
5 ก.พ. 64

 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

   จดหมายข่าวงานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก ฉบับที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2564

 ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะ เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยรับทราบข้อมูล และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

5 ก.พ. 64

5 ก.พ. 64

1 ก.พ. 64

 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 1 ก.พ. 64
 ใบสมัครโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
*สมัครออน์ไลน์
17พ.ย. 63
 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
 ใบสมัครการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 ต.ค. 63
 เชิญชวน!! ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 16 ต.ค. 63
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
15 ต.ค. 63
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้