ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 23 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยวิธีคัดเลือก 21 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 25 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศ หมู่ที่ 12 22 พ.ย. 65


   

สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2565 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 
 ในรอบเดือน กันยายน 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566 ในรอบเดือน กันยายน 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ในรอบเดือน มกราคม 2566 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
 ในรอบเดือน มกราคม 2565
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 ในรอบเดือน เมษายน 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
   
 

กิจกรรมเด่น

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ห่วง 7 วันอันตรายเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ มัสยิดตือโล๊ะกือบอ หมู่ที่ 6 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ทม.สะเตงนอก ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ โรงแรมปาร์ควิว...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตาดีกาลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มัสยิดตือเบาะ หมู่ที่ 10 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

 
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทำล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 256516 ก.พ. 66

 ประกาศคณะกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยฝ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง

30 ม.ค. 66
 การประกาศใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม9 ม.ค. 66
 คู่มือการพิสูจน์สิทธการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ฉบับประชาชน28 มิ.ย. 65
 สรุปรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ เพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256527 มิ.ย. 65
 เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256527 มิ.ย. 65
 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการบริการสาธารณะของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 65
 โปรแกรมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด “สะเตงนอกคัพ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 256524 มี.ค. 65
 การงดเว้นการเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)2 มี.ค. 65
 สื่อแอนิเมชันอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีป้าย2 มี.ค. 65
 


 
 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาล  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  8 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง  5 เม.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและหนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29 มี.ค. 65
 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 ก.พ. 65
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  1 ก.ค. 64
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง1  ก.ค. 64
 


 
 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ2 มิ.ย. 66
 รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร2 มิ.ย. 66
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ......1 มิ.ย. 66
 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .....1 มิ.ย. 66
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 25662 พ.ค. 66
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....21 ก.พ. 66
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256615 ก.พ. 66
 หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก1 ก.พ. 66
 การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก2 ก.พ. 66
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 20 - 25 มกราคม 2566)20 ม.ค. 66
 
ลิงค์ภายใน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้