image
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปี 2563
 ในรอบเดือน กันยายน 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ในรอบเดือน กันยายน 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
 ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
 

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย...

​วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนัน...

​โครงการรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนยน 2562 ณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเกษมสันต์ สา...

วันนี้ (24 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดโครง...

​เมื่อเวลา 16.00 น. วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาระดับอำเภอ หมู่ที่ 8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ...

 
ใบสมัครโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
*สมัครออน์ไลน์
17พ.ย. 63
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
ใบสมัครการประกวดกระทงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256421 ต.ค. 63
เชิญชวน!! ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 16 ต.ค. 63
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น10 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก (วีธีสสอบสัมภาษณ์) ประจำปี 25636 ส.ค. 63

 
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่ 404 ธ.ค. 63
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 พ.ย. 63
เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตำบลสะเตงนอก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256417 พ.ย. 63

 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล: 30 ธ.ค. 2563 
 มติการประชุถมคณะกรรมการพักงานเทศบาลจังหวัดยะลา ครั้งที่ 12/2563: 24 ธ.ค. 2563 
 มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา(ก.อบต.จังหวัดยะลา)ครั้งที่ 12/2563: 24 ธ.ค. 2563
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน..: 30 พ.ย. 2563
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา)ตรั้งที่ 11/2563: 18 พ.ย. 2563
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่..: 29 ก.ย. 2563 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 9/2563): 25 ก.ย. 2563 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 9/2563: 24 ก.ย. 2563
 สรุปมติการประชุมกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 19 ส.ค. 2563  
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต. จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 8/2563: 18 ส.ค. 2563 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 24 ก.ค. 2563 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2563: 23 ก.ค. 2563 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 26 มิ.ย. 2563
 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 6/2563: 25 มิ.ย. 2563

Powered by MakeWebEasy.com