สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปี 2563
 ในรอบเดือน กันยายน 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ในรอบเดือน กันยายน 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
 ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
 

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยการนำของนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนใน...

วันนี้(15 มิ.ย. 64) เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่องการเตรียมซื้อวัคซีน หลังจากศบค.ปลดล็อคให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง...

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณโดยรอบสนามกีฬา หมู่ที่ 6 เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ...

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายอับดุลอาซิซ หะยีปียะวงศ์ ประธานสภา...

 
 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment ; LPA) ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 64
 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 256423 ก.ย. 64
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบสอง เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 16-18 ส.ค. 64 มารับบัตรคิวได้ ตั้งแต่วันที่ 21-25 ส.ค. 6420 ส.ค. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวน บริเวณพื้นที่กางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติ16 ส.ค. 64
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" รอบแรก จำนวน 670 คน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว และมีรายชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก9 ส.ค. 64
 พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดชุดธารน้ำใจไปมอบให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน20 พ.ค. 64

 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง1  ก.ค. 64
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม11 มิ.ย. 64
 คำสั่งยกเลิกคำสั่งและมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ส่วนราชการกองช่าง7 มิ.ย. 64
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 64
 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม26 พ.ค. 63

  
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256520 ต.ค. 64
 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งส่ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity and Transpsrency Assessment ITA)16 ก.ย. 64
 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นซองประมูล รับซองประมูล และเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก13 ก.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก26 ส.ค. 64
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก20 ก.ค. 64
 เลื่อนวันยื่นซองประมูลราคา การรับซองประมูลราคา และการเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ก.ค. 64
 ประกาศ เรื่อง จำกัดการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก14 ก.ค. 64
 ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก7 ก.ค. 64
 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก29 มิ.ย. 64 

Powered by MakeWebEasy.com