image
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำปี 2563
 ในรอบเดือน กันยายน 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 ในรอบเดือน กันยายน 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
 ในรอบเดือน มกราคม 2563
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
 ในรอบเดือน เมษายน 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562
   
 

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดยนายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย...

​วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และกำนัน...

​โครงการรงค์วันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนยน 2562 ณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายเกษมสันต์ สา...

วันนี้ (24 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดโครง...

​เมื่อเวลา 16.00 น. วันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาระดับอำเภอ หมู่ที่ 8 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ...

 
 เพิ่มช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ชำระภาษี25 มี.ค. 64
 ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชน ประจำปี 256417 มี.ค.64

 โครงการรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข/แมว #เจ้าของสัตว์มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลสะเตงนอกเท่านั้น

2 มี.ค. 64

 แผนปฏิบัติงานทำความสะอาดถนน -คูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2564

25 ก.พ. 64

 แผนที่แบ่งเขตตำบลสะเตงนอก 

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 1

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 2

      - แผนที่แบ่งเขต เขตที่ 3

5 ก.พ. 64
 แผนพับภาษีป้าย5 ก.พ. 64
 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง5 ก.พ. 64

 
 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 ก.พ. 63
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 ก.พ. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ต.ค. 63
คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปฏบัติราการแทนเพื่อบริการประชาชน29 ก.ย. 61
คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย24 ก.พ.58
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...28 ต.ค.56
คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...    19 ก.ย.56
คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...19 ก.ค.56
คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...19 ก.ค.56

  
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 – 2566)19 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่5 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25645 ก.พ. 64
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25645 ก.พ. 64
 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก2 ก.พ. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี 25641 ก.พ. 64
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ..: 26 มี.ค. 2564  
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจา..: 25 มี.ค. 2564  
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 3/2564: 18 มี.ค. 2564
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 3/2564: 18 มี.ค. 2564
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศ..: 11 มี.ค. 2564
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 2/2564: 18 ก.พ. 2564 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 2/2564: 18 ก.พ. 2564
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564: 01 ก.พ. 2564 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยะลา (ก.อบต.จังหวัดยะลา) ครั้งที่ 1/2564: 28 ม.ค. 2564 
 สรุปมติการประชุมคณะกรรการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2564: 28 ม.ค. 2564

Powered by MakeWebEasy.com