สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2563 
 ในรอบเดือน กันยายน 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565 ในรอบเดือน กันยายน 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
 ในรอบเดือน มกราคม 2564
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
 ในรอบเดือน เมษายน 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ในรอบเดือน เมษายน 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563
   
 

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ “เทศกาลปีใหม่” ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ...

บรรยากาศคึกคัก รับปฏิทินปีใหม่จากใจเทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยการนำของนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ภาพบรรยากาศอบอุ่น...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ...

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ ตลาดเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก...

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยการนำของนายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมให้กำลังใจ และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนใน...

วันนี้(15 มิ.ย. 64) เวลา 10.30 น. ณ เทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เรื่องการเตรียมซื้อวัคซีน หลังจากศบค.ปลดล็อคให้ท้องถิ่นสามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เอง...

 
 เชิญชวนประชาชนที่อาศัยในเขตตำบลสะเตงนอก ฉีดวัคซีน Covid-1914 ม.ค. 65
 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 256614 ม.ค. 65
 Line Open Chat ภาษี ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างสอบถาม ปรึกษา รับข่าวสาร ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร. 073-2645457 ธ.ค. 64
 จดหมายข่าว การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย2 ธ.ค. 64
 จดหมายข่าว กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25622 ธ.ค. 64
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย2 ธ.ค. 64
 เปิดรับสมัคร เข้าชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสะเตงนอก1 ธ.ค. 64
 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน19 พ.ย. 64
 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Preformance Assessment ; LPA) ประจำปี พ.ศ. 256427 ก.ย. 64

 
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง1  ก.ค. 64
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม11 มิ.ย. 64
 คำสั่งยกเลิกคำสั่งและมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ส่วนราชการกองช่าง7 มิ.ย. 64
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 64
 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม26 พ.ค. 63
 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและหนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 พ.ค. 63 
 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล10 ก.ค. 63
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล8 ก.ค. 63

  
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
  เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก29 พ.ย. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256525 พ.ย. 64
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256519 พ.ย. 64
 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่19 พ.ยง 64
 เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย9 พ.ย. 64
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256520 ต.ค. 64
 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งส่ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity and Transpsrency Assessment ITA)16 ก.ย. 64
 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นซองประมูล รับซองประมูล และเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก13 ก.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก26 ส.ค. 64

แบนเนอร์กิจกรรม

ลิงค์ที่น่าสนใจลิงค์ภายใน


Powered by MakeWebEasy.com