คำสั่ง

 

 คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    18 ก.พ. 63
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  18 ก.พ. 63
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองสะเตงนอก     15 ต.ค. 63
 คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอกให้ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปฏบัติราการแทนเพื่อบริการประชาชน   29 ก.ย. 61
 คำสั่งแต่งตั้งรอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย        24 ก.พ.58
 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงา...       28 ต.ค.56
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา...          19 ก.ย.56
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนา...   19 ก.ค.56
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลั...  19 ก.ค.56

Powered by MakeWebEasy.com