งานนิติการ


ประกาศมาตรการต่างๆ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองสะเตงนอก
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
รายงานผลการดำเนินงาน ITA
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การแสดงเจตจำนงการบริหารงาน
แผนปราบปรามการทุจริต
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (E-PLANNACC)  หน้าที่ 22-12  หน้าที่ 10-2
แบบประเมินตนเอง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


Powered by MakeWebEasy.com