งานนิติการ


ประกาศมาตรการต่างๆ
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
แผนปราบปรามการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเทศบาลเมืองสะเตงนอก พ.ศ. 2563
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ITA
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
การแสดงเจตจำนงการบริหารงาน
ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (E-PLANNACC)  หน้าที่ 22-12  หน้าที่ 10-2
แบบประเมินตนเอง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์


Powered by MakeWebEasy.com