ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2564
การประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจำปีงบประมาณ 2563
คำสั่ง

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- คำสั่งแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
บันทึกข้อความ
 - รายงานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Google ฟอร์ม)
รายงานการประชุม
 - การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 
 - การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 
 - การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
 - การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอกตามหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อชี้แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
Powered by MakeWebEasy.com