ราคากลาง จัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งหมด

โครงการก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน19 ก.ค. 66
ก่อสร้างดรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 8 พ.ย.65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตักวา หมู่ที่ 4 31 ต.ค. 65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่านชุมชน ซอยจูโอ๊ะอุทิศ หมู่ที่ 12 21 ต.ค. 65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 19 ต.ค. 65
ก่อสร้างประปาหอถึงเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 2 ก.ย. 65
ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนนสายเนินหูกวาง-อิสลาฮียะห์ หมู่ที่ 4,9 31 ส.ค. 65
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 29 ส.ค. 65
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกำปงปูเกะ - กูโบร์ หมู่ที่ 812 ม.ค. 65
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนปารามีแต-ตือเบาะ หมู่ที่ 1,811 ม.ค. 65
ซ่อมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนิบงบารู 1 (เอ็มวูด) - เปาะยานิ หมู่ที่ 311 ม.ค. 65
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบาโร๊ะ - ปาแดโฆ๊ะ หมู่ที่ 34 ม.ค. 65
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง ประเภทรถพยาบาล (รถตู้)13 ธ.ค. 64
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสวัสดิ์ หมู่ที่ 1214 พ.ย. 64
ราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3 ก.ย. 64
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมงานติดตั้ง1 ก.ย. 64
ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยนิบงบารู 4 ม.727 ส.ค. 64
ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปอเนาะ - กูแปปูตะ หมู่ที่ 1126 ส.ค. 64
ราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยนัดโต๊ะโมง 3 ม.426 ส.ค. 64
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลางา - ปายอ หมู่ที่ 511 ส.ค. 64
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.135 มี.ค. 64
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.55 มี.ค. 64
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.85 มี.ค. 64
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 หน้า 1-16 หน้า 17-323 มี.ค. 64
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.นิบงบารู 4 ม.722 มี.ค. 64
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริเวณหลังห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก)23 ก.พ. 64
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์เด็กมลายูบางกอก5 ก.พ. 64
ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ 85 ก.พ. 64
จัดซื้อคู่มืออบรม แบบพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้ง5 ก.พ. 64
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงษ์เจริญ - หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 915 ม.ค.64
จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน7 ธ.ค. 63
โครงการถมดิน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 25 พ.ย. 63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 24 พ.ย.63จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 24 พ.ย. 63
จัดซื้ออหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 2563  23 พ.ย. 63
ซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (2019)11 ก.ย. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตือเบาะ 3 ม.108 ก.ย. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติ หมู่ที่ 1219 ส.ค. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 3 หมู่ที่ 719 ส.ค. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.วัดเห้งเจีย ม.918 ส.ค. 63
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสุชาดา หมู่ที่ 415 ส.ค. 63
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยต้นไผ่ หมู่ที่ 415 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแตบือแร หมู่ที่ 215 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหะยีหะรง หมู่ที่ 515 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตักวา 4 หมู่ที่ 414 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 หมู่ที่ 1014 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจรารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษมาน 7 หมุ่ที่ 314 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนถคอนกรีตเสริม ซ.มุสลิมพัฒนา ม.37 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หลังอนามัย ม.97 ส.ค. 63
ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยมุสลิมพัฒนา ม.3 7 ส.ค. 63
ก่อสร้างคูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โปลีบีนา 3 ม. 129 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟจราจร ม.4และ ม.925 มิ.ย. 63
ราคากลาง ซ. กูแบกูเล็ง ม. 8 ต.สะเตงนอก18 มิ.ย. 63
ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ซอยปะจูรง หมุ่ที่ 118 มิ.ย. 63
ราคากลาง ซอยมิตรสัมพันธ์ ม.621 พ.ค. 63
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/256312 พ.ค. 63
โครงการถมดิน สนามกีฬาหมู่ที่ 630 เม.ย. 63
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก16 เม.ย. 63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์25 มี.ค. 63
ก่อสร้างคูคสล. ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 103 มี.ค. 63
ราคากลาง ซ.มัสยิด ม.1226 ก.พ. 63
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าหอพักชาย (รร.ประสานวิทย์) หมู่ 525 ก.พ. 63
ราคากลาง ซ.อัลนูร์ 5 ม.3 24 ก.พ. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประดิษฐ์บำรุง หมูที่ 10 26 ก.พ. 63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะดีเซล ขนาด 1 ตัน21 ม.ค. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 10 หมู่ที่ 76 ม.ค. 63
คูระบายน้ำคสล. นิบงบารู 116 ม.ค. 63
ราคากลางก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ซ.ผ่องอำไพ ม.97 ม.ค. 63
ราคากลางถนน คสล.ซอยนาเดีย ม.57 ม.ค. 63
ราคากลางปรับปรุงและซ่อมแซม ซอยหลังมัสยิด ม.512 ก.ย. 63
ราคากลาง ซ.หลังบ้านผู้ใหญ่ ม.412 ก.ย. 63
ราคากลาง ซ.กูแบกูเล็ง ม.827 ธ.ค. 62
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ13 ธ.ค. 62
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค...29 ต.ค. 62
ราคากลาง ถนน คสล. ถนนสายเบอร์เส้ง-กำปงดาระบุดี ม.15 ต.ค. 62
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้