คณะฝ่ายบริหารประจำ
image

 

     นายมาหะมะรอสีดี อุชะมิ
     ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก
     โทรศัพท์: 089-5969610
     199 ม.6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 

image

    

     นายอาฮาหมัด ดือราแม
    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
    โทรศัพท์: 080-7079813
    199 ม.6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

image


    นางนุชนาฎ จันทร์ขุน
    รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
    โทรศัพท์: 083-6906217
    199 ม.6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000นางนงเยาว์ ไชยมณี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์: 094-3195809 

 

นางนริศรา สาและ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์: 083-1685783 

 

นายสสิกร ยีเส็น
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างรักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง       
โทรศัพท์: 081-9903062

นางไลย์ลา เบ็ญฤทธิ์
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม          
โทรศัพท์: 0899773952


นายมุกตาร์ มายิ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองศึกษา           
โทรศัพท์: 087-8842220

นายภูวนาถ พรหมยอด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
และสังคม           
โทรศัพท์: 096-0579916

Powered by MakeWebEasy.com