คู่มือประชาชน งานทะเบียนราษฎร (แยกเรื่อง)

1.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
2.การขอเลขที่บ้าน
3.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
4.การแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย
5.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
6.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน
7.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น
8.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด
9.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น
10.การแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง
11.การพิสูจน์สถานะการเกิด และสญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน
12.การขอหนังสือรับรองการเกิด
13.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กทีไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์
14.การรรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน
15.การรับแจ้งการตายกรณีสำนักทะเบียนอื่น
16.การรับแจ้งการตายเกินกำหนดกรณีสำนักทะเบียนอื่น
17.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
18.การรับแจ้งการตายกรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
19.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
20.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
21.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด
22.การรับแจ้งการย้ายเข้า
23.การรับแจ้งการย้ายออก
24.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
25.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนต่างประเทศ
26.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานานและไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด
27.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
28.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
29.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบรับแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
30.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน
31.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน กรณีชื่อและรายการในทะเบียนมากกว่า 1 แห่ง
32.การจำหน่ายชื่อและรายการออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล
33.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ
34.การจำหน่วยชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว มีใบสำคัญ ตายในประเทศ
35.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
36.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ...เป็นสัญชาติไทย
37.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ...เป็นสัญชาติอื่น
38.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
39.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับ
40.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๓) กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙ โดยจะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๙
41.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๙๔) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน
42.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity) (N)
43.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (N)
44.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (N)
45.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย (N)
46.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด
47.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (N)
48.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (N)
49.การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ ตายหรือจำหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน
50.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (N)
51.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
52.การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๔)
53.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
54.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย
55.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
56.การเพิ่มชื่อ ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๖ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้