งานควบคุมภายใน

  โครงสร้างและอำนาจหน้าที่
 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5
 ขอนำส่งแผนตรวจสอบภายใน 64
 ตารางแผนตรวจสอบภายใน 64
 บันทึกข้อความ แจ้งตรวจ 64
 ร่างแผนตรวจสอบ ปี 64
 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค. 6
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ ปค. 5
 ตารางแผนตรวจสอบภายใน 63
 บันทึก (ส่งแผนตรวจสอบ) 63
 บันทึกข้อความ แจ้งตรวจ 63
 ร่างแผนตรวจสอบ ปี 63
 รายงานผลการตรวจสอบ 63
การประเมินความเสี่ยง
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
Powered by MakeWebEasy.com