จัดซื้อ-จัดจ้างราคากลาง ทั้งหมด

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.13

5 มี.ค. 64

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.5

5 มี.ค. 64

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.8

5 มี.ค. 64

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 หน้า 1-16 หน้า 17-32

3  มี.ค. 64

ก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริเวณหลังห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 (ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก)

23 ก.พ. 64

ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์เด็กมลายูบางกอก

5 ก.พ. 64

ก่อสร้างป้ายชื่อพร้อมรั้วสนามกีฬาหมู่ที่ 8

5 ก.พ. 64

จัดซื้อคู่มืออบรม แบบพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้ง

5 ก.พ. 64

ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพงษ์เจริญ - หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 9

15 ม.ค. 64

จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน

7 ธ.ค. 63

โครงการถมดิน สนามกีฬาหมู่ที่ 8 

25 พ.ย.63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 24 พ.ย.63จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย 24 พ.ย.63
จัดซื้ออหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 2563 23 พ.ย.63
ซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา (2019)
11 ก.ย. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตือเบาะ 3 ม.10
8 ก.ย. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติ หมู่ที่ 1219 ส.ค. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 3 หมู่ที่ 719 ส.ค. 63
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.วัดเห้งเจีย ม.9
18 ส.ค. 63
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสุชาดา หมู่ที่ 415 ส.ค. 64
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยต้นไผ่ หมู่ที่ 415 ส.ค. 64
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแตบือแร หมู่ที่ 2
15 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหะยีหะรง หมู่ที่ 5
15 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตักวา 4 หมู่ที่ 4
14 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 หมู่ที่ 10
14 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนผิวจรารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษมาน 7 หมุ่ที่ 3
14 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนถคอนกรีตเสริม ซ.มุสลิมพัฒนา ม.3
7 ส.ค. 63
ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถ.หลังอนามัย ม.9
07 ส.ค. 63
 ก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยมุสลิมพัฒนา ม.3 
 07 ส.ค. 63
 ก่อสร้างคูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.โปลีบีนา 3 ม. 1
 29 ก.ค. 63
ราคากลางโครงการติดตั้งไฟจราจร ม.4และ ม.925 มิ.ย. 63
 ราคากลาง ซ. กูแบกูเล็ง ม. 8 ต.สะเตงนอก
 18 มิ.ย.63
 ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ซอยปะจูรง หมุ่ที่ 1
 18 มิ.ย.63
 ราคากลาง ซอยมิตรสัมพันธ์ ม.6
 21 พ.ค.63
 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2563
 12 พ.ค.63
โครงการถมดิน สนามกีฬาหมู่ที่ 6
 30 เม.ย.63
ก่อสร้างอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก
 16 เม.ย.63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์
 25 มี.ค.63
ก่อสร้างคูคสล. ซอยตือเบาะ 3 หมู่ที่ 10
 3 มี.ค.63
ราคากลาง ซ.มัสยิด ม.12
 26 ก.พ.63
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหน้าหอพักชาย (รร.ประสานวิทย์) หมู่ 5
 25 ก.พ.63
ราคากลาง ซ.อัลนูร์ 5 ม.3 
 24 ก.พ.63
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยประดิษฐ์บำรุง หมูที่ 10 
 26 ก.พ. 63
จัดซื้อรถบรรทุกขยะดีเซล ขนาด 1 ตัน
 21 ม.ค.63
ก่อสร้างคูระบายน้ำเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 10 หมู่ที่ 7
 6 ม.ค.63
คูระบายน้ำคสล. นิบงบารู11
 6 ม.ค.63
 ราคากลางก่อสร้างถนนพร้อมคูระบายน้ำ ซ.ผ่องอำไพ ม.9
 7 ม.ค. 63
ราคากลางถนน คสล.ซอยนาเดีย ม.5
 7 ม.ค. 63
 ราคากลางปรับปรุงและซ่อมแซม ซอยหลังมัสยิด ม.5
 12 ก.ย. 63
 ราคากลาง ซ.หลังบ้านผู้ใหญ่ ม.4
 12 ก.ย. 63
 ราคากลาง ซ.กูแบกูเล็ง ม.8
 27 ธ.ค. 62
 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบ 6 ล้อ
 13 ธ.ค. 62
 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาค...
29 ต.ค. 62
 ราคากลาง ถนน คสล. ถนนสายเบอร์เส้ง-กำปงดาระบุดี ม.1
5 ต.ค. 62
 ติดตั้งไฟแดง 4 แยก อนามั
 30 ก.ย. 62
 ถ.แอสฟัลท์ ซ.กูแบกูเล็กม.8.
 29 ต.ค. 62
คูระบายน้ำ ซ.ประดิษฐบำรุง
21 ส.ค. 62
ถ.คอนกรีต ซ.เบอร์เส้ง4 ม.1
19 ส.ค. 62
ถ.แอสฟัลท์ ซ.แลแง ม.8 ...
26 ส.ค. 62
คูระบายน้ำ ซ.ยีโภชนา ม.11
26 ส.ค. 62
ถ.คอนกรีตซ.เบอร์เส้ง9 ม.1...
26 ส.ค. 62
ถนนเนินหูกวาง วัดตรีมิตร ม.9.
22 ส.ค. 62
ซอยมัสยิดตักวา 3 หมู่ที่ 4...
21 ส.ค. 62
ถนนหินคลุก ถ.หลักห้า2...
19 ส.ค. 62
ก่อสร้างถนน ซ.บาโงยดือปู2 
 24 มิ.ย. 62
 ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก...
 12 มิ.ย. 62
 ก่อสร้างถนน ซ.บาโงยดือปู2 ม.
 24 มิ.ย. 62
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก...
12 มิ.ย. 62
ก่อสร้างถนนผิวจราจร ซ.22 ผ.4
24 พ.ค.62
ถมดินสนามกีฬา หมู่ 6
14 พ.ค.62
จัดซื้ออาหารเสริม (นม)...
10 พ.ค.62
บุกเบิกหินคลุก ซ.สกุลฮะ ม.6
15 เม.ย.62
ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.ตักวา1...
9 เม.ย.62
ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก...
5 เม.ย.62
ราคากลาง ซ.รวมญาติธารน้ำ...
17 เม.ย.62
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรี...
29 มี.ค.62
ติดตั้งระบบและขยายเขตไ..
15 ม.ค.62
ซื้อพร้อมติดตั้งไฟสัญญาณ..4 ม.ค. 62
จัดซื้อรถบรรทุกขย...17 ธ.ค. 61
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขย...17 ธ.ค. 61
ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรี.28 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพา...
24 ก.ย. 61
ก่อสร้างถนนผิวจารจรพา...24 ก.ย. 61
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจรา...24 ก.ย. 61
ถมดินสนามกีฬา ม.620 ก.ย. 61
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ07 ก.ย. 61
ราคากลาง คสล.ซอยมณี ม.1302 ส.ค. 61
ราคากลาง คสล. ซอยนนทรีย์ ม.402 ส.ค. 61
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 631 ก.ค. 61
ก่อสร้างถนน คสล.สายลางาปายอ ม.523 ก.ค. 61
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่ที่ 1229 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างคูระบายน้ำ...11 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง...26 เม.ย. 61
เผยแพร่การจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 6119 เม.ย.61
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบะเอนกประสงค์ 20 มี.ค. 61
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านพงปูโล๊ะ15 มี.ค. 61
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.มุสลิมปอเนาะ - ...27 ก.พ. 61
ก่อสร้างคุระบายน้ำ คสล ถนนมลายูบางกอก - พงยือไร ม.227 ก.พ. 61
บุกเบิกถนนหินคลุก ซอยปีตูสะโน - บาโงตือเงาะ (โรงอิฐ) ม.127 ก.พ. 61
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยนิบงบารู 8 ม727 ก.พ. 61
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซ.ประดิษฐ์บำรุง ม.10  หน้า 1 227 ก.พ. 61
ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 60-6077 ยะลา...13 ก.พ. 61
ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน02 ก.พ. 61
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา...17 ม.ค. 61
การตรวจสอบเงินแผ่นดิน...03 ม.ค. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมูซอรวมญาติ หมู่...25 ธ.ค. 60
จัดซื้อสือการเรียนการสอน07 ธ.ค. 60
จัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ทำถุงยังชีพแจกจ่ายผู้ประสบ...28 พ.ย. 60
จัดซื้ดรถบรรทุกขยะ16 พ.ย. 60
อาหารเสริม (นม)31 ต.ค. 60
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลาง02 ต.ค. 60
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึก...02 ต.ค. 60
ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปารามีแต-บ้านตือเบาะ...21 ส.ค. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล สีแยกไฟแดง ซ.12 คลองฟาตีมา ม.1226 ก.ค. 60
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเมาะสะรี ม. 1225 ก.ค. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยส่งเสริมสุข ม.928 มิ.ย. 60
 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยธานน้ำผึ้ง 2 ม.13 28 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พระอินทร์ ม.614 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปาแดโฆ๊ะ ม.313 มิ.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจร ซ.ละหาร ม.513 มิ.ย. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถ. รพช.ปารามีแต-ตือเบาะ ม.824 เม.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.เปาะเฮง ม.424 เม.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.สยามแก๊ส ม.4
24 เม.ย. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.สามัคคี 1 ม.9
24 เม.ย. 60
ต่อเติมอาคารประกอบอาหารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ 2 หน้า 1 218 เม.ย. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล พร้อมบ่อพัก ซอยอาสาซุดดีน ม.1127 มี.ค. 60
บุกเบิกถนนหินคลุก ซ.ปิตูสะนอ - บาโงยตือเบาะ (โรงอิฐ) ม.107 มี.ค. 60
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกท์พร้อมคูระบายน้ำ ถ.อาคารสงเคราะห์ ม.1012 ม.ค. 60
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกท์พร้อมคูระบายน้ำ ซอยคำวงศ์ ม.1006 ม.ค. 60
โครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ ซอยอันนูรื (มัรกัส) หมู่ที่ 306 ม.ค. 60
โครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ ถนนพงศ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร ม.906 ม.ค. 60
ก่อสร้างถนน คสล.หน้าเทศบาลสะเตงนอก ม.604 ม.ค. 60
ก่อสร้างคูระบายน้ำ ซ.นิบงบารู 6 (ขุนตามา) ม.704 ม.ค. 60
โครงการติดตั้งกันสาดรอบตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง04 ม.ค. 60
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอยบุหงารำไพ หมู่ 129 พ.ย. 59
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม23 พ.ย. 59
โครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ09 พ.ย. 59
ค่าวัสดุการเรียนการสอน สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ประจำมั..7 พ.ย. 59
- ซ่อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ23 ก.ย. 59
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก,ลูกรัง)22 ก.ย. 59
- โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6...26 ก.ค. 59
- โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน...22 ก.ค. 59
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านปรามะ...30 พ.ค. 59
- ซ่อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ23 ก.ย. 59
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก,ลูกรัง)22 ก.ย. 59
- โครงการถมดินสนามกีฬา หมู่ที่ 6...26 ก.ค. 59
โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน...22 ก.ค. 59
- โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านปรามะ...30 พ.ค. 59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.อินทรชิต..27 พ.ค. 59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.แวกาจิ ม.6..27 พ.ค. 59
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นูรุลฮูดา 1...27 พ.ค. 59
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.บ้านลางา (หน้า..22 มิ.ย. 59
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.หน้า รร.นิบงพัฒ..15 มิ.ย. 59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ ม.3..09มิ.ย.59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ตือโล๊ะบอเร109มิ.ย.59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนร่มเกล้า..30 พ.ค.59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พงค์เจริญ..30 พ.ค.59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ราชฎร์บำ...30 พ.ค.59
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.พูนทรัพย์...30 พ.ค.59
โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือแซง หมู่ที่ 826 พ.ค. 59
โครงการก่อสร้างรั่วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมลายูบางกอก หมู่ที่ 226 พ.ค. 59
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดห...หน้า 1 216 พ.ค. 59
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยอัลนูร ม.329 เม.ย. 59
โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยซูซู ม.6 29 เม.ย. 59
รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางค่าติดตั้งระบบเครื่อข่าย...28 มี.ค. 59
ราคากลางก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.หมู่บ้านวนารินทร์ ม.1228 มี.ค. 59
โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.13 ต.สะเตงนอก 28 มี.ค. 59
- โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.8 ต.สะเตงนอก 28 มี.ค. 59
- โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.1 ต.สะเตงนอก 28 มี.ค. 59
ติดจั้งไฟโพสทอป ม.6-ม.9. 04 มี.ค. 59
ก่อสร้างอาคารที่จอดรถหน้าเทศบาลฯ 15 ก.พ. 59
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 13 05 ก.พ. 59
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 8 05 ก.พ. 59
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 1 05 ก.พ. 59
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนพงษ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร ม.9 01 ก.พ. 59
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.รวมเพชร 01 ก.พ. 59
- จัดซื้อแอสฟัลติกท์คอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 20 กก. 14 ม.ค. 59
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.ร่วมใจพัฒนา ม.3 06 ม.ค. 59
- ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.นิบงบารู 1 ม.3  06 ม.ค. 59
ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอยพุทธชาติ  06 ม.ค. 59
- ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ ซอยกูโบร์ลาแล 06 ม.ค. 59
- โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6 09 ธ.ค. 58
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  หมู่ที่ 5 08 ธ.ค. 58
- โครงการปรับปรุงถนนผังเมือง4 ซอย12-บ้านพงบูโล๊ะ 26 พ.ย. 58
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านปารามีแต-บ้านตือเบาะ 26 พ.ย. 58
โครงการก่อสร้างประปา ม.230 ต.ค. 58
โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.13 21 ต.ค. 58
- โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ หมู่ที่7 11 ก.ย. 58
- โครงการจัดซื้อที่ดินพื่อก่อสร้างสถานีอนามัย เขตเลือกตั้งที่3 19 ก.ค. 58
- โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 8 29 มิ.ย. 58
- โครงการศูนย์บำบัดผู้พิการและผู้สูงอายุ 18 มิ.ย. 58
- โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬา หมู่ที่ 6  12 พ.ค. 58
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องศูนย์บริการร่วมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 14 พ.ค. 58
- โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬา หมู่8 22 เม.ย. 58
- โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ซอยแยนาบริหาร (ตือเบาะ12) หมู่ที่ 10  23 ก.พ. 58
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปะจูรง หมู่ที่ 12  23 ก.พ. 58
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ฟาตีมา-สีแยกเบอร์เส้ง หมู่ที่ 12 25 ธ.ค. 57
- โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.8 24 ธ.ค. 57
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน พงเจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 9 03 ธ.ค. 57
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เนินหูกวาง-ปอเนอะยีหะ หมู่ที่ 403 ธ.ค. 57
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รพช.ปรามีแต-ตือเบาะ หมู่ที่ 1 03 ธ.ค. 57
- โครงการสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนปรามีแต-ตือเบาะ หมู่ที่ 10 03 ธ.ค. 57
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายทาง หน้าอนามัย 13 ต.ค. 57
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายทางแยก ทล 410  บ้านมลายูบางกอก  13 ต.ค. 57
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายทาง บ้านพงบูโล๊ะ ตอน1 13 ต.ค. 57
- โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีด สายทาง บ้านเน้นหูกวาง - วัดเห้งเจีย 13 ต.ค. 57 
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ ซ.ออมทอง ม.10 26 ก.ย. 57
- โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ ซ.อนามัย 1  ม.7 26 ก.ย. 57
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์น ซ.โต๊ะบีลา ม.6 24 ก.ย. 57
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยนูรุลฮูดา ม.9 25 ส.ค. 57
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสองมิตร หมู่ที่ 9  25 ส.ค. 57
- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเตาปูน หมู่ที่ 9 25 ส.ค. 57
 - โครงการจัดซื้อเครื่องวิทยุ รับ-ส่ง แบบพกพา ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ จำนวน 15 เครื่อง  13 ส.ค. 57
 - โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีด ม.1 สถิตภิรมย์  09 มิ.ย. 57
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.12 03 มิ.ย. 57
- โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 57 14 พ.ค.57
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายมลายูบางกอก  หมู่ที่1114 พ.ค. 57
- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายมลายูบางกอก  หมู่ที่214 พ.ค. 57
- โครงการต่อเติมห้องเก็บของกองคลัง 28 พ.ค. 57
- โครงการจัดซื้อที่ดินสร้างสนามกีฬา ม.6 29 พ.ค. 57
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ซอยอุดมทรัพย์ ม.4 29 พ.ค 57
- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เจ๊ะซู ม.10 21 พ.ค. 27
- โครการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.3 21 พ.ค. 57
โครงการบุกเบิกถนนจราจรหินคลุก ซอยนิบงบารู18 ม.7 20 พ.ค. 57
โครการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ่อพัก ม.10 21 พ.ค. 57
- โครงการคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายฟาตีมา สีแยกเบอร์เส้ง ม.12 19 พ.ค. 57
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั่น 2 หมู่ที่ 11 (บริเวณตลาดสด) 19 พ.ค. 57
- โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลพงบูโล๊ะ หมู่ที่ 6 12 ธ.ค. 56
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้