ประกาศ

  
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก29 พ.ย. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256525 พ.ย. 64
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256519 พ.ย. 64
 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่19 พ.ย. 64
 เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย9 พ.ย. 64
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 6520 ต.ค. 64
 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งส่ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity and Transpsrency Assessment ITA)16 ก.ย. 64
 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นซองประมูล รับซองประมูล และเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก13 ก.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก26 ส.ค. 64
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก20 ก.ค. 64
 เลื่อนวันยื่นซองประมูลราคา การรับซองประมูลราคา และการเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ก.ค. 64
 ประกาศ เรื่อง จำกัดการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก14 ก.ค 64
 ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก7 ก.ค. 64
 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก29 มิ.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 – 2566)19 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่5 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25645 ก.พ. 64
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25645 ก.พ. 64
 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก2 ก.พ. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี 25641 ก.พ. 64
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
 เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่ 404 ธ.ค. 63
 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 พ.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 27 ต.ค. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ต.ค. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 10 ก.ย. 63 
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่ 404 ธ.ค. 63
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 พ.ย. 63
เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตำบลสะเตงนอก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256417 พ.ย. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน30 ต.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 ต.ค. 63
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
เรื่องผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 63
 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
 เรื่องผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 63
 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผุ้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644  ส.ค. 63
 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 256224 ก.ค. 63
 ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอ่ยางต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมสถาวะวิกฤติ (Business jContinuity Plan : BCP)15 ก.ค. 63
 การเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล20 ก.ค. 63
 พระราชกฤษฏีกาสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 เพือช่วยบรรเท่าภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน....17 ก.ค. 63
 หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้าค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก4  มิ.ย. 63
 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)29 พ.ค. 63
 ประกาศเรื่อง รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191  พ.ค. 63
 ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลาโดยเคร่งครัด21 เม.ย.63
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)21 เม.ย.63
Powered by MakeWebEasy.com