ประกาศ

  
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก26 ส.ค. 64
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก20 ก.ค. 64
 เลื่อนวันยื่นซองประมูลราคา การรับซองประมูลราคา และการเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ก.ค. 64
 ประกาศ เรื่อง จำกัดการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก14 ก.ค 64
 ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก7 ก.ค. 64
 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก29 มิ.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 – 2566)19 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่5 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25645 ก.พ. 64
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25645 ก.พ. 64
 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก2 ก.พ. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี 25641 ก.พ. 64
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
 เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่ 404 ธ.ค. 63
 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 พ.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 27 ต.ค. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 ต.ค. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.63 10 ก.ย. 63 
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
เรื่อง ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยประชุมสามัญประจำปี  สมัยที่ 404 ธ.ค. 63
เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 พ.ย. 63
เรื่อง  การรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นำและเครือข่ายเด็ก และเยาวชนตำบลสะเตงนอก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256417 พ.ย. 63
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน30 ต.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256426 ต.ค. 63
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
เรื่องผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 63
 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และหลักเกณฑ์การประกวดฯ21 ต.ค. 63
 เรื่องผลคะแนนประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256315 ต.ค. 63
 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผุ้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644  ส.ค. 63
 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไป และ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปีงบประมาณ 256224 ก.ค. 63
 ให้ใช้แผนดำเนินธุรกิจอ่ยางต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมสถาวะวิกฤติ (Business jContinuity Plan : BCP)15 ก.ค. 63
 การเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล20 ก.ค. 63
 พระราชกฤษฏีกาสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 เพือช่วยบรรเท่าภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแก่ประชาชน....17 ก.ค. 63
 หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้าค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก4  มิ.ย. 63
 ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1)29 พ.ค. 63
 ประกาศเรื่อง รับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191  พ.ค. 63
 ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดยะลาโดยเคร่งครัด21 เม.ย.63
 คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)21 เม.ย.63
 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองสะเตงนอ
22 ม.ค.63
 เชิญตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ได้ที่ สนง.เทศบาลเมืองสะเตงนอก พร้อมเอกสารสิทธิ์ (สำเนาโฉนด สำเนาบัตร ปชช สำเนาทะเบียนบ้าน)
29 พ.ย. 62
 ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง19 พ.ย. 62
 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
2  พ.ย. 62
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
15 มิ.ย. 62
 ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
8 พ.ค. 62
 ระกาศการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
30 เม.ย. 62
 ประกาศการปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจและการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
23 พ.ย. 61
Powered by MakeWebEasy.com