ประกาศ

  
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 25662 พ.ค. 66
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ. ....21 ก.พ. 66
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256615 ก.พ. 66
 หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก1 ก.พ. 66
 การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก2 ก.พ. 66
 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล26 ธ.ค. 65
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 25667 ธ.ค. 65
 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ครอบครองที่ดินรกร้างว่างเปล่า เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน7 ธ.ค. 65
 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256614 พ.ย. 65
 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์-พระราชบัญญัติภาษีป้าย-พ.ศ.-251014 พ.ย. 65
 ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่9 พ.ย. 65
 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 25669 พ.ย. 65
 เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน18 ต.ค. 65
 ประกาศแผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 256617 ต.ค. 65
 การยื่นคำร้องติดตั้ง-รื้อถอน-เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย 256617 ต.ค. 65
 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-และภาษีป้าย-ประจำปี-256617 ต.ค. 65
 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25665 ก.ย. 65
 ผลการคัดเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่างเทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 25665 ก.ย. 65
 ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance Assessment : LPA)23 ส.ค. 65
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 23 ส.ค. 65
 กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดิน22 ส.ค. 65
 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity and Transparency Assessment : ITA)22 ส.ค. 65
 ประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 ตัวอย่างเมนูกัญชาแนะนำ18 พ.ค. 65
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 29 เม.ย. 65
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเทศบาลเมืองสะเตงนอก21 เม.ย. 65
 การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ19 เม.ย. 65
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำงบประมาณ พ.ศ. 256424 ธ.ค. 64
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25652 ธ.ค. 64
 เปิดศูนย์บริการสาธารณสุขด้านเวชกรรมฟื้นฟู เทศบาลเมืองสะเตงนอก29 พ.ย. 64
 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256525 พ.ย. 64
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 256519 พ.ย. 64
 เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่19 พ.ย. 64
 เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย9 พ.ย. 64
 ผลการลดใช้พลังงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ต.ค. 64
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 6520 ต.ค. 64
 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256507 ต.ค. 64
 เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งส่ในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสะเตงนอก (Integrity and Transpsrency Assessment ITA)16 ก.ย. 64
 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นซองประมูล รับซองประมูล และเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก13 ก.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองสะเตงนอก26 ส.ค. 64
 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก20 ก.ค. 64
 เลื่อนวันยื่นซองประมูลราคา การรับซองประมูลราคา และการเปิดซองประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก15 ก.ค. 64
 ประกาศ เรื่อง จำกัดการให้บริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสะเตงนอก14 ก.ค 64
 ประกาศ เรื่อง การประมูลราคาเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก7 ก.ค. 64
 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก29 มิ.ย. 64
 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2564 – 2566)19 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่5 ก.พ. 64
 ประกาศเรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25645 ก.พ. 64
 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 25645 ก.พ. 64
 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก2 ก.พ. 64
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เรื่องสถานการณ์ไฟป่าปี 25641 ก.พ. 64
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ในการรับแจ้งการย้ายเข้าและการรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหายหรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า18 ม.ค.64 
ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลเมืองสะเตงนอก05 ม.ค.64
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้