ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหอถังเก็บน้ำรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ย. 65
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ถนนเนินหูกวาง-อิสลาฮียะห์ หมู่ที่ 4,9 โดยวิธีคัดเลือก 12 ก.ย. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเบอร์เส้ง 7 หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก 7 ก.ย.65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัางก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิโภชนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก 16 ส.ค. 65
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 119 ม.ค. 66
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาศที่ 418 ต.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสำหรับโครงการก่อสร้าง ถ.ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซ.บาโร๊ะ-ปาแดโฆ๊ะ ม.3 โดยวิธีคัดเลือก22 ก.พ. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงกาารก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถ.ปารามีแต-ตือเบาะ ม.1,8 โดยวิธีคัดเลือก18 ก.พ. 65
 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกำปงบูเกะ-กูโบร์ ม.8 2 ก.พ. 65
 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาศที่ 1 19 ม.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน 1 คัน10 ม.ค. 65
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เจริญสวัสดิ์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก27 ธ.ค. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 พ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดจ้างครุภัฒฑ์ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมงานติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก16 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 4 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนัดโต๊ะโมง 3 หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปอดเนาะ - กูแปปูตะ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายลางา - ปายอ หมู่ 5 โดยวิธีคัดเลือก8 ก.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและปรับปรุประบบประปา ม.1315 มิ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5 มิ.ย. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา ม.120 พ.ค. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา ม.519 พ.ค. 64
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปา ม.819 พ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารบริเวณหลังห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 2 เทศบาลเมืองสะเตงนอก19 พ.ค. 64
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 20 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.พงษ์เจริญ-หลังวัดตรีมิตร หมู่ที่ 919 ก.พ. 64
ประกาศ ครั้งที่ 2 เรื่อง การเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล1 ก.พ. 64
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 15 ม.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 27 ต.ค. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 ต.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโปลีบีนา 3 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 ส.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟสัญญาณควบคุมการจราจร หมู่ 4 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก8 ส.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแตบือแร หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก15 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตักวา 4 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหะยีหะรง หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก12 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยริมคลอง ถนนผังเมือง 4 ซอย 12 หมู่ 10 โดยวิธีคัดเลือก12 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนิบงบารู 3 หมู่ที่ 7 โดยวิธีคัดเลือก12 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิตติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก12 ก.ย. 63
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256312 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยตักวา 4 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสุขาดา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยต้นไผ่ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยลักษมาน 7 หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก9 ก.ย. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมุสลิมพัฒนา หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก4 ก.ย. 63
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 27 ก.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกูแบกูเล็ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก25 ก.ค. 63
 ประกาศการเช่าตลาดเทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลสะเตงนอก โดยวิธีประมูล21 ก.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (ตามแบบแปลนของเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิ.ย. 63
 ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าเช้า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองสะเตงนอก30 พ.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถมดินสนามกีฬา หมู่ที 6 โดยวิธีคัดเลือก17 พ.ค. 63
 ประกาศผู้ชนะ เสนอราคา ซื้อรถบรรทุกขยะแบยกถังคอนเท็นเนอร์ โดยวิธีคัดเลือก30 เม.ย. 63
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้