รวมกิจกรรมทั้งหมด

 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกครั้งที่ 8/56 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1)...
 เวทีประชาคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยชุมชนยะลากับเทศบาลเมือง....
 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยาง ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือ...
  รับโล่เกียรติคุณจาก นายเดชรัฐ สิมศิริ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้รับโล่...
 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง บริษัทอุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด...
 ออกตรวจข้อร้องเรียนน้ำเสีย บริษัทอุตสาหกรรมน้ำยางยะลา จำกัด...  
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 7/56 สมัยวิสมัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1)....
 โครงการอาหารพื้นบ้านจานเด็ด เทศกาลอาหารพื้นบ้าน จานเด็ด ปลอ...
 งานแกลงข่าว โครงการอาหารพื้นบ้านฯ จัดแถลงข่าว เทศกาลอาหารพื้นบ้าน จานเด็ด ปลอ...
 โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอกร่วมกับกองทุนหลัก...
  บรรยายการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย....
 โครงการอบรมบุคลากรในการเสริมสร้างคุณธรรม เรื่องความเมตตา " ปราถนาดี " ปีงบประมาณ 2556... 
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้ง 5/2556 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้้งที่ 1) ประจำปี 2556 วันที่..
 กิจกรรมละศิลอด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 17.00 น. ณ สำนักงาน ....
 โครงการสมโภชเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ณ วัดหลักห้า หมู่ที่ 2 ....
 โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาทางสายตา ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตง...
 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล วันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.....
 โครงการต่อต้านภัยยาเสพติด วันต่อต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ....
 ประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ 4/56 ประชุมสภาเทศบลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 4/...
 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการสร้างชุมชนเข้ม...
 กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ รามันห์เกมส์ ครั้งที่ 12ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬา...
 ประชุมคณะกรรมการ สปสช. เทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 4/2556 ในวันพุธ ที่ 22 พ.ค. 56 เวลา 09.00 น. ณ...
 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลชนะเลิศเซปักตะกร้อ ไทย ...
 เซปักตะกร้อเทศบาลเมืองสะเตงนอกคัพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ค. 56 ณ สนามตะกร้อเทศ...
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ..
 ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ...
 Big Cleaning Day ประจำปี 56 วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ...
 โครงการเข้าสุนัตหมู่ ประจำปี 2556 วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 08.00 น. ณ ห้อง...
 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ...
 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 55 เมื่อวันองคาร ที่ 26 มีนาคม 2556...
 พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์บ้านมลายูบางกอก พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ เทศบาลเมืองสะเตงนอก...
 กีฬาต้านยาเสพติดสะเตงนอกคัพ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม - 9 เมษายน 2556 .....
 เสวนา "เข้าใจ เข้าถึง อิสลาม" โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย วันที่ 5 มีนาคม...
 รับมอบประกาศเกียรติคุณ วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 56 ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ .... 
 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท...
 Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 56 กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์... 
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 2/56 สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี 56... 
 โครงการธรรมะระเบียงใจ สานสัมพันธ์ครอบครัว ดะวะห์ มัสยิดในพื้นที่ตำบลสะเตงนอก จังหวัดยะลา...
 โครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน ประชุมสภา ครั้งที่ 1/56 สมัยสามัญ สมัยแรก มกราคม 56 วันพุธ ที่ 30 ม.ค. 56 เวลา 09.30 
 โครงการส่งเสริมศาสนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรจัดการศพตามหลักศาสนาอิสลาม เมื่อวันพุธ ที่ 23 มกราคม 56 ...
 Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน ประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56 ณ หมู่ 2 และหมู่ 11 
 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก...
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้จักกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 56 ในวันเสาร์ ที่ 12 ม.ค. 56 ณ เทศบาล....
 พิธีเปิดสำนักงาน...พีธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสะเตงนอก วันพุธ ที่ 26 ธันวาคม....
 Big Cleaning Day กิจกรรมทำความสะอาดหมู่บ้าน (Big Cleaning Day) ประจำเดือนธันวาคม 2555 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ....
 ประชุมสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งที่ 10/ 2555 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดี...
 รางวันรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการประกวดองค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นที่มีผลงานด้านก ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส พติดดีเด่น...
 โครงการถวายพระพร...โครงการถวายพระพร 5 ธันวามหาราช (วันพ่อแห่งชาติ) วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 55 ทางเทศบาลเมืองสะเตงนอก...
 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่1) วันพฤหัสบดี ที่ 8 พ.ย. 55 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก
 Big cleaning day ประจำเดือนตุลาคม 2555
 Big cleaning day ประจำเดือนกันยายน 2555
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้