ระเบียบข้อบังคับ/เทศบัญญัติเทศบาลฯ

 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ. 2557 >>> หน้าที่  1-8  หน้าที่ 9-13
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 >>> หน้า 1-10  หน้า 11-18
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2563
 ประกาศเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การเรียกเก็บค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 เทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558
 ให้บังคับใช้ระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557 และระเบียบเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2557
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องสุสานและณาปนสถาน พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2555
 ประกาศ เรื่องการบังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วยการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555
 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 >>> หน้า 1-13  หน้า 14-35
 เทศบัญญัติ เรื่องตลาด พ.ศ. 2552
 เทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2551
 เทศบัญญัติ การแต่งผม พ.ศ. 2551
 เทศบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551
 เทศบัญญัติ สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2553
 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2551
 เทศบัญญัติ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551
 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2553
 พรบ. เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
Powered by MakeWebEasy.com