รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1-2564 (ครั้งที่ 2)31 พ.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1-2564 (ครั้งที่ 1)14 พ.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก ครั้งแรก 5 พ.ย. 2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-2564 (ครั้งที่ 1) 29 ม.ค. 2564
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2563 (ครั้งที่ 2)15 ธ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2563 (ครั้งที่ 1) 30 พ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3-2563 (ครั้งที่ 2) 26 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3-2563 (ครั้งที่ 1) 17 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2-2563 (ครั้งที่ 1) 29 มิ.ย. 2563
รายงานการประชุมสภา  สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ปี 2563 27 ก.พ. 2563
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ 4-2562( ครั้งที่ 1)  28 พ.ย. 2562 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3-2562 (ครั้งที่ 2) 28 ส.ค. 2562 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 - 2562 (ครั้งที่ 1) 20 ส.ค. 2562 
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 2-2562 (ครั้งที่ 1) 24 มิ.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก 256226 ก.พ. 2562Powered by MakeWebEasy.com