อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท่องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553
Powered by MakeWebEasy.com