sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  รวมแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสาธารณะสุข ใหม่ล่าสุดปี2560 (2154 อ่าน)

21 มิ.ย. 2560 07:27

#แนวข้อสอบ โรงพยาบาลสาธารณะสุข ใหม่ล่าสุดปี2560
#หนังสือสอบโรงพยาบาลสาธารณะสุข พร้อมเฉลย
#คู่มือสอบโรงพยาบาลสาธารณะสุข ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
9 การจัดทำบัญชีของส่วนราชการ
10 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P003 - หลักการบัญชีเบื้องต้นแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
9 บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
12 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
13 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
15 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
16 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข p8
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 หลักการประชาสัมพันธ์
9 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
11 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์
13 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P039 – หลักการประชาสัมพันธ์แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง?
10 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 3
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P070 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
12 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
13 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
14 ถาม - ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
15 แนวข้อสอบเภสัชกร
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม - ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา (Repaired)
10 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม - ตอบ)
11 สรีระของการออกกำลังกาย
12 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
13 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท
14 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ (Exercise for Health)
15 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
16 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ นักจิตวิทยา โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
10 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด
11 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ?
12 การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด
13 แนวคิดการบำบัดทางจิต
14 แนวข้อสอบจิตวิทยาการแนะแนว
15 แนวข้อสอบเรื่องจิตวิทยา
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P047 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitudeแนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล
1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถามสอบถาม #แนวข้อสอบ โรงพยาบาลสาธารณะสุข ใหม่ล่าสุดปี2560 ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
E-mail : sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #แนวข้อสอบ โรงพยาบาลสาธารณะสุข ใหม่ล่าสุดปี2560 ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
[url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

49.49.135.182

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้