sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

  รวมแนวข้อสอบ กรมสุขภาพจิต ใหม่ล่าสุดปี60 (516 อ่าน)

21 มิ.ย. 2560 07:36

[size=14pt]#แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ใหม่ล่าสุดปี60
#หนังสือสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต พร้อมเฉลย
#คู่มือสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ที่ออกบ่อย


++รวมแนวข้อสอบที่อัพเดทใหม่ล่าสุด ฉบับสมบูรณ์ที่สุด เพื่อพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ++
++เนื้อหาคัดกรองมาอย่างดี ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย++
++รวมแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกบ่อยๆ จากสนามสอบจริง และจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ++

#แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
6 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
7 การใช้รังสีทางการแพทย์
8 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
9 การป้องกันอันตรายจากรังสี
10 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต
11 เตรียมแนวข้อสอบการคำนวณเคมีกัมมันตภาพรังสี
12 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่ 1
13 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่ 2
MP3 - P054 - ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ personality#แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 การบริหารจัดการองค์กร
11 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P020 – หลักและกระบวนการบริหารแนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต
7 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล (Database System)
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล Database System concepts
9 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
10 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
11 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
12 แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
13 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
6 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
7 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน
8 ถาม - ตอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับช่างเทคนิค
9 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
10 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
11 แนวข้อสอบความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเบื้องต้น
MP3 - P029 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น_2แนวข้อสอบ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
10 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
11 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
12 ทฤษฎีการส่งเสริมสุขภาพ
13 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
16 ถาม – ตอบ ความรู้ในหน้าที่พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17 แนวข้อสอบพนักงานช่วยเหลือคนไข้
MP3 - P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมสุขภาพจิต
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
2 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
3 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test
4 เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
5 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
7 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
8 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (Repaired)
9 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
10 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
13 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
14 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
MP3 - P070 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสด

สอบถาม #คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ที่ออกบ่อย ติดต่อที่
โทร : 085-4944238 (สุดสาคร)
Line ID : sudsak14 : [url]http://line.me/ti/p/_jvXB5bFVA[/url]
E-mail : sudsakorn.114@gmail.com
ติดตามข่าวการสอบราชการได้ที่ : [url]https://www.facebook.com/jobsthai1/[/url]
โหลดแนวข้อสอบคำแนะนำดีๆได้ที่ : [url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url]

**แนวข้อสอบ มี 4 เเบบ**
(1).ไฟล์ (PDF) ราคาชุดละ 401 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ รวดเร็วทันใจ)
(2).หนังสือ+แถมฟรี MP3ไฟล์เสียง พรบ. ราคาชุดละ 701 บาท (จัดส่งฟรี EMSได้รับภายใน 2 - 3 วัน)
(3).หนังสือ+ชุดติว CD MP3 ราคาชุดละ 1500 บาท (บรรยายเนื้อหาตามหน้าปกหนังสือ จัดส่งฟรี EMS )
(4).หนังสือ+ชุดติว DVD ราคาชุดละ 2500 บาท (เจาะลึกทุกประเด็น คลอบคุมเนื้อหาที่ออกข้อสอบ)


สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยครับ
เเลขที่บัญชี 010-1-65817-1 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่บัญชี 985-1-17357-6 ประเภท ออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย
ชื่อบัญชี สายันต์ สิงห์ทอง สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
** โปรดระวังพวกที่ซื้อไปขายต่อข้อมูลอาจจะไม่อัพเดท ดูจากราคาหนังสือ 999 บาทเรานะครับ**
*** ขอขอบพระคุณที่ไว้วางให้ #คู่มือสอบ แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ที่ออกบ่อย ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จคุณค่ะ***

#รวมแนวข้อสอบ #รวมแนวข้อสอบราชการ #รวมแนวข้อสอบพนักงานราชการ #รวมแนวข้อสอบรัฐวิสาหกิจ
#รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ #รวมแนวข้อสอบดีๆ #รวมแนวข้อสอบคุณภาพ #รวมแนวข้อสอบใหม่ #รวมแนวข้อสอบเก่า
#รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อย #แนวข้อสอบแนะนำ #แนวข้อสอบงานดีๆ #สุดยอดแนวข้อสอบ
[url]https://www.รวมแนวข้อสอบราชการไทย.com/[/url][/size]

49.49.135.182

sudsakorn jaipak

sudsakorn jaipak

ผู้เยี่ยมชม

sudsakorn.114@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้