บทความทั้งหมด

ปิดฉากอย่างงดงาม รอบชิงชนะเลิศและพิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567 สนามกีฬาจังหวัดยะลา ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา (การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ ครั้งที่ 22...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ประธานพิธีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยนายนัฏศาสตร์ เลาะแม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ได้มอบหมายให้ นายอับดุลเล๊าะ อาเย๊าะแซ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตคู่ และลดความรุนแรงในครอบครัว...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนตาดีกาอิสติกอมะฮ์ หมู่ที่ 2 บ้านมลายูบางกอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอก...

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสะเตงนอก เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สะเตงนอกคัพ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อดึงเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์...

วันนี้ (8 พ.ค. 67) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองสะเตงนอก นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล...

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ชุมชนเกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย...

วันที่ 25 เมษายน 2567 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ศพค. ผู้นำชุมชน...

โครงการตรวจคัดกรองโรคตาและช่วยเหลือความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตำบลสะเตงนอก ประจำปี 2567 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ...

โครงการอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นกินกับปิ่นโต ชูเมนูสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล...

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  มอบหมายให้นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2567...

บรรยากาศงานวันลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี 2566 คึกคัก !! ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย...

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมบุคลากรเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

(4 ก.ย.66) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ...

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ห่วง 7 วันอันตรายเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ มัสยิดตือโล๊ะกือบอ หมู่ที่ 6 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ทม.สะเตงนอก ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา...

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ โรงแรมปาร์ควิว...

ประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 1) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก สมัยสามัญ...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตาดีกาลาโจ๊ะ หมู่ที่ 12 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ณ มัสยิดตือเบาะ หมู่ที่ 10 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ทม.สะเตงนอก ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยะลา วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองสะเตงนอก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ที่ตลาดเฉลิมพระเกียรติ ...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา...

ส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

สำนักปลัด ทม.สะเตงนอก จัดฝึกอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันนี้ (16 มิ.ย. 65) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้