โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

1793 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1- 3 สิงหาคม 2561 นายเกษมสันต์ สาแม นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก เทศบาลเมืองสะเตงนอกในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลประชาชน โดยใช้การบริหารบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นสำคัญ ในด้านการสาธารณสุขใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยมีแกนนำส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนระดับชุมชน ดังนั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่แกนนำด้านสุขภาพ และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ผู้ที่มีส่วนขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในเขตเมือง การส่งเสริมการเฝ้าระวังโรคต่างๆ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และเพื่อให้แกนนำสุขภาพในชุมชน มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การจัดทำแผนสุขภาพ โครงการต่างๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านสุขภาพและการป้องกันโรค ให้กับแกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ณ ห้องประชุมเทศบาลสะเตงนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิบงบารู และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยบาแด

Powered by MakeWebEasy.com