สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2565 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2564 
 ในรอบเดือน กันยายน 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566 ในรอบเดือน กันยายน 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 ในรอบเดือน มกราคม 2566 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565
 ในรอบเดือน มกราคม 2565
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 ในรอบเดือน เมษายน 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564
   
 

กิจกรรมเด่น

บรรยากาศงานวันลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี 2566 คึกคัก !! ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย...

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมบุคลากรเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

(4 ก.ย.66) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ...

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ห่วง 7 วันอันตรายเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก จัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ มัสยิดตือโล๊ะกือบอ หมู่ที่ 6 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

ทม.สะเตงนอก ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม วันที่ 7 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ท้องถิ่นจังหวัดยะลา...

 
 เฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสชิกา27 พ.ย. 66
 รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน (e-KYC) จำแนกตามจังหวัดทะเบียนบ้าน และผู้มีสิทธิฯ ที่โอนเงินไม่สำเร็จ แยกเป้นราย อปท. ให้ไปยืนยันตัวที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 256622 พ.ย. 66
 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมขนส่งทางบก เรื่องการขอรับจัดสรรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25677 พ.ย. 66
 กรมบัญชีกลางจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน12 ต.ค. 66
 สรุปรายงานผลการบันทึกข้อมูลในระบบประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 256628 ก.ย. 66
 เทศบาลเมืองสะเตงนอก แสดงเจตจำนงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนเมืองสะเตงนอก ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ตามนโยบาย Smart City14 ก.ค. 66
 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคม โครงการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลเมืองสะเตงนอก11 ก.ค. 66
 


 
 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาล  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  8 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง  5 เม.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและหนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29 มี.ค. 65
 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 ก.พ. 65
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  1 ก.ค. 64
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง1  ก.ค. 64
 


 
 เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา27 พ.ย. 66
 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256714 พ.ย. 66
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256710 พ.ย. 66
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย3 พ.ย. 66
 การตั้งชื่อและเปลี่ยนแปลงชื่อถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก18 ต.ค. 66
 ผลการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีขายทอดตลาด18 ส.ค. 66 
 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ10 ก.ค. 66
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ....7 ก.ค. 66
 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .....7 ก.ค. 66
 รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ2 มิ.ย. 66
 
ลิงค์ภายใน


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้