ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งป้ายซอย จำนวน 30 ป้าย โดยวิธีคัดเลือก16 ก.พ. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอินทรชิต หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา1 ก.พ. 67

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคูระบายน้ำ ถนนผังเมือง 4 ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลสะเตงนยอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 ม.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครนงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมเงิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา27 ธ.ค. 66


   

สรุปผล การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2567 สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำปี 2566 
 ในรอบเดือน กันยายน 2567 ในรอบเดือน มีนาคม 2567 ในรอบเดือน กันยายน 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566
 ในรอบเดือน สิงหาคม 2567 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในรอบเดือน สิงหาคม 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2567 ในรอบเดือน มกราคม 2567 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566
 ในรอบเดือน มกราคม 2566
 ในรอบเดือน มิถุนายน 2567 ในรอบเดือน ธันวาคม 2566 ในรอบเดือน มิถุนายน 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565
 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2567 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
 ในรอบเดือน เมษายน 2567 ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 ในรอบเดือน เมษายน 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565
   
 

กิจกรรมเด่น

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  มอบหมายให้นายศรัณย์พล ลีฬหาวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในโครงการอบรมบุคลากรเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2567...

บรรยากาศงานวันลอยกระทงในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปี 2566 คึกคัก !! ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย...

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานในพิธีเปิด การโครงการอบรมบุคลากรเพื่อผลประโยชน์ทับซ้อน ของ เทศบาลเมืองสะเตงนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...

(4 ก.ย.66) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ...

วันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลเมืองสะเตงนอก...

เทศบาลเมืองสะเตงนอก ห่วง 7 วันอันตรายเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองสะเตงนอก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา...

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามโรงพิธีช้างเผือกเทศบาลนครยะลา นายเสรี เรืองกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก...

 
 ขอเชิญร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2567
4 เม.ย. 67
 นโยบายและแนวทางการส่งเสริมสังคมคนพิการและผู้สูงอายุในยุคติจิทัล22 มี.ค. 67
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานที่ได้กระทำล่วงมาแล้ว ในปีงบประมาณ 256620 ก.พ. 67
 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก4 ก.พ. 67
 อาการสำคัญของโรคไอกรน โรคร้าย อาการคล้ายหวัด ติดต่อง่าย อันตรายถึงชีวิต 29 ม.ค. 67
 รับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30)26 ม.ค. 67
 ผลการประชุมผังน้ำครั้งที่ 3 และสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง26 ม.ค. 67
 เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.... เปิดรับฟังตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม - 21 ธันวาคม 25667 ธ.ค. 66
 เฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสชิกา27 พ.ย. 66
 


 
 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดเทศบาล  1 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  8 มิ.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง  5 เม.ย. 65
 คำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและหนักงานจ้างในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 29 มี.ค. 65
 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14 ก.พ. 65
 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก2 ก.ค. 64 
 คำสั่งมอบอำนาจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  1 ก.ค. 64
 คำสั่งมอบหมายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในกองคลัง1  ก.ค. 64
 


 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก25 ม.ค. 67
 เรื่อง การรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน จากสถานการณ์ด้านสาธารณสุข (อุทกภัย) ประจำปีงบประมาณ 256723 ม.ค. 67
 เรื่อง สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ....4 ม.ค. 67
 เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 25677 ธ.ค. 66
 เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย7 ธ.ค. 66
 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกียวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ....6 ธ.ค. 66
 เรื่อง การคืนหลักประกันสัญญา27 พ.ย. 66
 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 256714 พ.ย. 66
 เรื่อง แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 256710 พ.ย. 66
การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยกรณีเกิดอัคคีภัย3 พ.ย. 66
 การตั้งชื่อและเปลี่ยนแปลงชื่อถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก18 ต.ค. 66